Thứ bẩy, ngày 13 tháng 02 năm 2016     Trang chủ     Hỗ trợ     Phản hồi     Cấu trúc Site     Liên kết     English 
 

Tin tức hoạt động


Bản tin An toàn thực phẩm:
Số 2 năm 2016
Nội dung chính

* Số 1 năm 2016
* Số 12 năm 2015

Hoạt động Y tế trong tỉnh:
Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm 120 năm
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy- UBND tỉnh Sơn La, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm đầu mối phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm Y tế thành phố Sơn La thành lập 8 tổ công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa điểm phục vụ lễ kỷ niệm.

* Làm nghề Y không được dốt
* Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân
* Trạm y tế xã Phiêng Ban: Khám, chữa bệnh cho 2.979 lượt người

Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực y tế:
Báo cáo tổng kết ngành năm 2015

* Chương trình hội nghị tổng kết ngành ngày 26/1/2016
* Báo cáo kết quả kiểm tra các đơn vị y tế năm 2015
* Công văn số 48/SYT-VP ngày 18 tháng 1 năm 2016 về việc triệu tập dự hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Hoạt động của Công đoàn ngành Y tế Sơn La:
Công văn số 354 của Công đoàn ngành Y tế về việc kiểm tra chất lượng hoạt động công đoàn cở sở y tế năm 2015

* Hướng dẫn 329 đánh giá chấm điểm xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở khối hành chính nhà nước
* Hướng dẫn 329 đánh giá chấm điểm xếp loại hoạt động công đoàn khối sự nghiệp
* Hướng dẫn 1391 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT

Báo cáo tổng kết ngành năm 2015

Chương trình hội nghị tổng kết ngành ngày 26/1/2016

Báo cáo kết quả kiểm tra các đơn vị y tế năm 2015

Công văn số 48/SYT-VP ngày 18 tháng 1 năm 2016 về việc triệu tập dự hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến

Khảo sát thực trạng nhi khoa khu vực phía Bắc

Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 1/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn số 9324 của Bộ Y tế về việc triết xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT

Mẫu báo cáo nhân lực các bệnh viện huyện

Mẫu báo cáo nhân lực các đơn vị tuyến tỉnh

Mẫu báo cáo nhân lực (mẫu dùng chung)

Mẫu báo cáo nhân lực (TTYT huyện)

Giấy mời số 71/GM-SYT Dự hội nghị tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016

Thông tư 09/2013/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thông kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Mẫu báo cáo tài sản cố định 2015

Công văn 1351 yêu cầu báo cáo tăng giảm tài sản cố định đến ngày 31/12/2015

Giấy mời tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 21/12/2015

Thông tư số 40/2014/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Danh sách các Đề tài nghiên cứu khoa cấp tỉnh năm 2015

Công văn số 1303 ngày 9/12/2015 của Sở Y tế về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2015

Quyết định số 549/QĐ-SYT Sở Y tế Sơn La ngày 7/12/2015 về việc chứng nhận đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2015

Quyết định 435 ngày 29/10/2015 của Sở Y tế về việc quy định tiêu chí đánh giá mức độ hoành thành nhiệm vụ hàng năm...

Hướng dẫn số 1245 của Sở Nội vụ về việc đánh giá phân loại cán bộ công chức

Hướng dẫn số 01 của Tỉnh ủy Sơn La

Hướng dẫn 1245 của Sở Nội vụ về đánh giá phân loại cán bộ công chức

Nghị định số 41 của Chính phủ về việc Quy định về xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.

Công văn số 1252 của Sở Y tế về việc xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú năm 2016

Mẫu phiếu đánh giá phân loại cán bộ

Mẫu phiếu biểu quyết

Biểu mẫu tổng kết đánh giá

Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức và tập thể lãnh đạo của các đơn vị năm 2015

Công văn số 354 của Công đoàn ngành Y tế về việc kiểm tra chất lượng hoạt động công đoàn cở sở y tế năm 2015

Hướng dẫn 329 đánh giá chấm điểm xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở khối hành chính nhà nước

Hướng dẫn 329 đánh giá chấm điểm xếp loại hoạt động công đoàn khối sự nghiệp

Hướng dẫn 1391 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La

Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu " thầy thuốc nhân dân", " thầy thuốc ưu tú"

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và đăng ký thi đua năm 2016

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015

Nghị định 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Download Tài liệu, kế hoạch tuyên truyền phóng chống kháng thuốc

Kế hoạch triển khai tuần lễ tuyên truyền phòng chống kháng thuốc của Sở Y tế Sơn La

Kế hoạch số 982/KH-BYT ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về việc tuyên truyền phòng chống kháng thuốc từ ngày 16 - 22/11/2015

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 01 năm 2015. Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV

Thông tư 28/2015/TT-BYT

Quyết định 4291/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2015 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vị quản lý của Bộ Y tế

Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế

Thông tư số 36/2015/TT_BYT ngày 29/10/2015

Giấy mời số 61/GM-SYT ngày 02 tháng 11 năm 2015

Công văn yêu cầu báo cáo theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP

Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm 120 năm

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg

Làm nghề Y không được dốt

biểu mẫu báo cáo PCTN

Công văn báo cáo luật PCTN

Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Phương pháp HD kỹ năng giao tiếp cho CBYT

Dự thảo tài liệu giao tiếp ứng xử

Tài liệu giao tiếp ứng xử cán bộ y tế

Hướng dẫn số 334/HD-SYT

Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND

Quyết định 02/2015/QDD-UBND tỉnh Sơn La

Thông báo số 1509 của Tỉnh ủy Sơn La về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án đào tạo cán bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020

Quyết định 1564 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng....

Công văn số 260 của Công đoàn ngành Y tế về việc xét tặng kỷ niệm chương

Công văn yêu cầu lập danh sách cán bộ công chức, viên chức và người lao động có trình độ đào tạo từ Đại học trở lên

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 Văn phòng Sở Y tế

Giấy mời dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Ngành Y tế Sơn La lần thứ IV năm 2015

Biểu tổng hợp số liệu theo Công văn số 383

Công văn số 383 của Sở Y tế về việc bổ sung báo cáo kết quả minh bạch, tài sản thu nhập năm 2014 gửi các đơn vị trực thuộc

Công văn về việc tổ chức đoàn đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại thành phố Hà Nội

Phụ lục báo cáo số liệu hàng ngày trong dịp tết Ất Mùi 2015

Tăng cường công tác Khám chữa bệnh trong dịp tết Ất Mùi 2015

Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 05/2/2014

Đề cương báo cáo theo Công văn 64/SYT-TTr ngày 03/2/2015

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác chuẩn bị Cấp cứu và Khám chữa bệnh trong dịp tết Nguyên đán 2015

CV triệu tập Hội nghị trực tuyến triển khai phòng chống dịch bệnh và các hoạt động y tế dịp tết Ất Mùi sáng ngày 05/2/2014

Giấy triệu tập gửi Các bệnh viện trực thuộc Sở

Quyết định số 3983/QĐ-BYT Về việc ban hành tài liệu " Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch"

Quyết định 3805/QĐ-BYT Về việc ban hành tài liệu " Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tiêu hóa"

Quyết định số 4673/QĐ-BYT Về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau khi đẻ

Quyết định số 4707/QĐ-BYT Về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở tính giá dịch vụ kỹ thuật " Phá hủy khối u gan bằng lò vi sóng"

Quyết định số 5152/QĐ-BYT Về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn

Quyết định số 5447/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Viêm gan vi rút A

Quyết định số 5450/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Viêm gan vi rút E

Quyết định số 5449/QĐ-BYT Về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Viêm gan vi rút D

Thông tư 33/2014/TT-BYT Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Mẫu báo cáo Đề án 1816

Công văn triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm 2014 gửi các đơn vị trực thuộc

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2014

Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2014

Giấy mời tham dự hội diễn

Sửa đổi, bổ sung thể lệ " Hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức lao động ngành Y tế Sơn La lần thứ V năm 2015

Đảm bảo chuyên môn trong dịp tết Dương lịch

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Quyết định ban hành danh mục kỹ thuật của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật Bệnh viện Phong và Da liễu

Quyết định ban hành Danh mục kỹ thuật KCB của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Thông tư 20 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế

Hướng dẫn tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân năm 2014

Luật tiếp công dân

Hướng dẫn thi hành Luật tiếp công dân

Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo...

Hướng dẫn Luật khiếu nại

Quy định giải quyết khiếu nại hành chính

Luật tố cáo năm 2011

Quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật tố cáo

Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo

Công văn số 1226 của Thanh tra Sở Y tế Sơn La về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07

Công văn số 620 của Thanh tra Sở Y tế Sơn La về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 06

Giấy mời dự hội nghị chủ chốt về việc kiểm điểm đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế năm 2014

Công văn 1004 của Sở Y tế về việc Tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2013

Biểu mẫu báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ

Kế hoạch 122 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động công đoàn năm 2014

Tiêu chuẩn cờ thi đua

Mẫu báo cáo xếp loại đoàn viên tổ công đoàn

Hướng dẫn chấm điểm cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Bảng tự chấm điểm xếp loại Công đoàn cơ sở

Bảng tự chấm điểm áp dụng cho Doanh nghiệp ngoài nhà nước

Bảng tự chấm điểm công tác nữ công

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2014

Bảng tự chấm điểm áp dụng đối với CĐ sự nghiệp công lập

Mẫu báo cáo hoạt động Răng Hàm Mặt

Quyết định 3556/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine"

Điều lệ giải cầu lông cán bộ công chức, viên chức lao động ngành y tế Sơn La lần thứ IV năm 2014

Kế hoạch 119 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày 27.2.2015

Hướng dẫn trình bày Đề tài nghiên cứu khoa học

Mẫu báo cáo triển khai thông tư 19 Bộ Y tế dành cho các đơn vị trực thuộc

Công văn chỉ đạo báo cáo triển khai thông tư 19 của Bộ Y tế

Công văn chỉ đạo chủ động triển khai ứng phó với cơn bão số 3

Quyết định 2138 cuả Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

Trạm y tế xã Phiêng Ban: Khám, chữa bệnh cho 2.979 lượt người

An toàn vệ sinh thực phẩm trường học

Tăng cường các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Phụ lục Thông tư 07/2014/TT-BYT

Kế hoạch triển khai Thông tư 07/2014/TT-BYT

Công văn chỉ đạo điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội Công đoàn cơ sở

Phụ lục Kế hoạch Trung tâm y tế huyện

Phụ lục Kế hoạch Bệnh viện

Phụ lục kế hoạch tuyến tỉnh, chi cục

Biểu dự toán kinh phí ngân sách sự nghiệp y tế năm 2016 - 2020

Công văn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Sơn La 5 năm giai đoạn 2016-2020

Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ xã, phường...

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật thần kinh

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp

Xây dựng quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc

Xây dựng quy trình kỹ thuật chuyên ngành nắn chỉnh hình bó bột

Xây dựng quy trình khám bệnh chữa bệnh nội khoa chuyên ngành cơ xương khớp

Quy trình phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống

Công văn xây dựng quy trình kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật tiết niệu

Công văn Sở Y tế. Xây dựng quy trình kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa, chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa....

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ngoại khoa, chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ngoại khoa, chuyên khoa nắn chỉnh hình, bó bột

Hướng dẫn Quy trinh ky thuật kham bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng

Hướng dẫn quy trình khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phục hồi chức năng

Hướng dẫn quy trình khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành bệnh lao và bệnh phổi

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phong và Da liễu

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành răng hàm mặt

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành hô hấp

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tai mũi họng

Mẫu báo cáo kiểm soát nhiễm khuẩn

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành huyết học, truyền máu, miễn dịch, di truyền

Hướng dẫn quy trình khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành nhãn khoa

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành thần kinh

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân

Công văn số 709 Sở Y tế Sơn La giải quyết một số vướng mắc Thông tư 14

Công văn số 541 triển khai Thông tư 14/2014/TT-BYT

Tài liệu tiếp xúc cử tri ngày 04/9/2014 tại Văn phòng Sở Y tế Sơn La

Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Phiếu xin ý kiến Dự thảo Thông tư lần 2

Thông tư ban hành mẫu quy chế tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện công lập

Yêu cầu các đơn vị góp ý thông tư

Thông tư 23/2014/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn

Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 cuả Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Thông tư 05/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc sử dụng dược lệu, vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám chữa bệnh

Các văn bản liên quan đến công tác Văn thư _ Lưu trữ

Công văn hướng dẫn và biểu mẫu báo cáo môi trường y tế

Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế

Dự thảo Điều lệ Hội Y học

Công văn vận động tham gia Hội Y học tỉnh Sơn La

Mẫu báo cáo đề án 1816 dành cho bệnh viện tuyến huyện

Mẫu báo cáo đề án 1816 dành cho bệnh viện tuyến tỉnh

Biểu mẫu kiểm kê tài sản 2013

Công văn yêu cầu báo cáo tài sản 2013

Công văn Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

Quyết định số 4817/QĐ-BYT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn " Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan vi rút C"

Quyết định 4568/QĐ-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh lây qua đường tình dục

Mẫu báo cáo nhân lực tính đến ngày 31/12/2013

Hướng dẫn chấm điểm cơ quan năm 2013, đăng ký đơn vị văn hóa năm 2014

Hướng dẫn số 16 của Tỉnh ủy Sơn La

Công văn hướng dẫn kiểm điểm phê bình tự phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

Mẫu báo cáo tiền lương năm 2013

Thông tư 26 Hướng dẫn hoạt động truyền máu

Biểu mẫu liên doanh, liên kết trang thiết bị và khám chữa bệnh theo yêu cầu...

Biểu mẫu theo Hướng dẫn 14

Công văn số 70 ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Nghị định số 39 ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ

Thông tư 09/1998/TTLT-TCCP_TLĐLĐ Về việc Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan

Công văn 872

Mẫu đánh giá các đơn vị

Tiêu chuẩn cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh năm 2013

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và các biểu mẫu năm 2013

Dự thảo Thông tư khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Dự thảo THông tư liên tịch Hướng dẫn việc Đăng ký phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Quyết định số 817 ngày 12 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan thuộc UBND tỉnh

Quyết định số 1999 ngày 23 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập

Mẫu đánh giá phân loại cán bộ, viên chức hàng năm

Hướng dẫn số 14 của Tỉnh ủy Sơn La về việc kiểm điểm, đánh giá hằng năm đối với cán bộ, công chức,viên chức; tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Mẫu phiếu kiểm tra đánh giá các hoạt động công đoàn trong các đơn vị y tế năm 2013

Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính Phủ Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ Về việc Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan

Thông tư 31/2013/TT-BYT quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện

Thông tư 27/2013/TT-BYT ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Quyết định số 3338/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu

Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Mẫu chuyển loại viên chức năm 2013

Mẫu xin nâng ngạch

Quyết định 1806/QĐ-SYT về việc ban hành công tác văn thư lưu trữ của Sở Y tế

Quyết định 1806/QĐ-SYT Về việc ban hành quy chế công tác Văn thư - lưu trữ Sở Y tế

Mẫu báo cáo theo quyết định 1313/QĐ-BYT

Thông tư 21/2011-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu

Quyết định 1088/QĐ-BYT ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) của các cơ sở khám, chữa bệnh

Biểu mẫu thu thập số liệu CNTT thực hiện chương trình viễn thông công ích

Thông tư 30/2011/TT-BYT Hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú

Quyết định 3447 ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020

Biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý chất thải y tế

Công văn số 438 ngày 07/6/2013 của Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế

Công văn yêu cầu báo cáo tổ chức, lao động Y tế đến ngày 30/6/2013

Mẫu báo cáo tiền lương đến ngày 30 tháng 06 năm 2013

Mẫu báo cáo nhân lực đến ngày 30 tháng 06 năm 2013

Thông tư 03 ngày 08 tháng 1 năm 2013 của Bộ Tài Chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện....

Tổng hợp điểm thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2013

Quyết định 1377 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014

Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi phỏng vấn của Hội đồng tuyển dụng Sở Y tế Sơn La

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi phỏng vấn của Hội đồng tuyển dụng Sở Y tế Sơn La

Mẫu đề án công chức 2014

Mẫu đề án viên chức đơn vị sự nghiệp 2014

Mẫu kế hoạch biên chế năm 2014

Thông tư 14 xác định vị trí việc làm

Quyết định 1176/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị và phòng lây nhiễm cúm A(H7N9) ở người

Quyết định 1313/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện

Thông tư 13/2013/TT-BYT Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm

Quyết định 1128/QĐ-BYT phê duyệt hướng dẫn giám sát phòng chống bệnh cúm A(H7N9)

Quyết định 1127/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A (H7N9)

nghị định 17 sửa đổi....

Nghị định 14 sửa đổi về chế độ tiền lương

Mẫu danh sách nâng lương

Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013

Quyết định 566 ngày 20 tháng 2 năm 2013 Bộ y tế phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật thực hêện thay băng vết thương, vết bỏng để làm cơ sở tính giá dịch vụ y tế

Thông tư 02/2013/TT-BYT về việc phối hợp giữa các c sở y tế trong quản lý bệnh Lao

Quyết định 122/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 2001 - 2010

Mẫu báo cáo Tết Quý Tỵ

Thông tư 01/2013/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Công văn điều chỉnh thông báo tuyển dụng

Mẫu báo cáo tài sản năm 2012

Công văn yêu cầu báo cáo tài sản cố định năm 2012

Thống báo tuyển dụng viên chức ngành y tế đợt 2 năm 2012

Công văn đề nghị báo cáo nhân lực 2012

Mẫu báo cáo nhân lực năm 2012

Mẫu báo cáo tiền lương năm 2012

Thông tư 25/2012/TT-BYT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Quyết định 4824 Phê duyệt Đề án " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Hướng dẫn 936 của Sở Y tế về việc thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết trung ương IV

Hướng dẫn 73 về thực hiện công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn kiểm tra hoạt động công đoàn

Phiếu đánh giá công tác tổ chức công đoàn năm 2012

Nghị định 39 năm 2012 của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn 913 tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012

Quyết định số 1586-TTg ngày 24/10/2012 về việc phê duyệt chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ...

Nghị định 68 Chính phủ kê khai tài sản thu nhập

Thông báo 214 Sở Y tế về tuyển dụng công chức ngành y tế

Quyết định 241 Cục QLD Bộ Y tế Ban hành danh mục 401 thuốc nước ngoài được cấp số lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79

Thông tư 17-2012 Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh

Thông tư 16 Bộ y tế Quy định về điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu, bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vị quản lý của Bộ Y tế.

Quyết định 3898 ban hành " hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng do chủng mới của virut corona"

Quyết định 3897 ban hành "hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh do não mô cầu"

Thông tư 19 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Thông tư liên tịch số 13 Hướng dẫn thực hiện chế độ bỗi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Nghị định 82/2012-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Nghị định 76/2012-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo

Nghị định 75/2012-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Nghị định số 102/2011/ND_CP Quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định 1393/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Thông tư 41/2011/TT-BYT Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 24/2011/TT-BYT Hướng dẫn nhập khẩu trang thiết bị y tế

Thông tư 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh

Thông tư 22/2011/TT-BYT Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện

Thông tư 16/2011/TT-BYT Quy tắc nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu

Thông tư 15/2011/TT-BYT Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện

Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm

Thông tư 47/2010/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Thông tư 43/2010/TT-BYT Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn " Thực hành tốt GPP" địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc

Thông tư 42/2010/TT-BYT Ban hành danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh truyền hình

Thông tư 11/2010/TT-BYT Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

Thông tư 10/2010 Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện

Thông tư 05/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng

Thông tư 08/2010/TT-BYT Hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học trong đăng ký thuốc.

Thông tư 22/2009/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký thuốc

Thông tư 04/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng

Nghị định 96/2011/ND-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh chữa bệnh.

Nghị định 93/2011/ND-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

Nghị định 92/2011/ND-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Nghị định 69/2011/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS

Nghị định số 56/2011/ND-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập.

Nghị định số 34/2011/ND-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Nghị định số 55/2011/ND-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Nghị định số 64/2009/ND-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chính sách đối với cán bộ viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Pháp lệnh dân số

Luật phòng chống virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS

Luật Dược

Luật khiếu nại, tố cáo

luật phòng chống bệnh truyền nhiễm

Quyết định 37/2008/QD-TTG ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về y tế năm 2008 đến năm 2012.

Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng ( khóa IX) vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Mức tối đa khung giá dịch vụ KCB ở các cơ sở y tế nhà nước

Quy định thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với CC, VC

Quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 27 của Chính phủ Quy định xử lý kỷ luật viên chức

Quyết định 14 của TTg sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 139 - 2002 về khám chữa bệnh cho người nghèo

Quyết định 20 của TTg phê duyệt chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2012 - 2020

Quyết định 1003 ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng

Quyết định 581 ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng

Góp phần làm thay đổi nhận thức về công tác DS-KHHGĐ

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh: Triển khai chương trình dân số - KHHGĐ năm 2012

5 trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng

Lễ trao giải hội thi tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử ngành y tế năm 2011

Hội thi tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế năm 2011

14 năm liền bản Cà không có cặp vợ chồng sinh con thứ 3

Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng: Chăm sóc tốt sức khỏe người bệnh

Làm tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trạm Y tế Mường Cai: Khám, điều trị bệnh 1.507 lượt người

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế

Trạm y tế xã Co Tòng, Nậm Ty: Khám, điều trị hơn 3.300 lượt người

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh: Khám, chữa bệnh cho 1.102 lượt người

Mai Sơn: Thêm 3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Mai Sơn: 5.241 trẻ em được tiêm chủng vắc xin

Ngành y tế tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đảm bảo quyền lợi BHYT cho người nghèo

Sơn La tổ chức thành công diễn tập Phòng chống đại dịch cúm ở người

Hội thảo công tác can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

Xã hội hóa công tác phòng, chống bệnh lao

Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đường tại tỉnh Sơn La

Thuận Châu: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở mạng lưới y tế cơ sở

Không phát hiện hàm lượng Melamin trong 7 mẫu sữa tươi Mộc Châu

Ghi ở nơi phục thiện

Ghi nhận qua một Hội thi

Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Tích cực phòng ngừa và hạn chế tàn tật

Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá hằng năm đối với tập thể cấp ủy, cấp ủy viên, tổ chức đảng và đảng viên

Hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Hướng dẫn công tác kiểm tra cuối năm 2013

Đảng bộ Sở Y tế Sơn La: Nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Trạm y tế Chiềng Khoong: Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2007.

Số 2 năm 2016

Số 1 năm 2016

Số 12 năm 2015 

Phát triển bởi NEVICO

WEBSITE QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NGÀNH Y TẾ SƠN LA
Địa chỉ liên lạc: 48 đường Lò Văn Giá - Thị xã Sơn La - Tỉnh Sơn La.
Điện thoại văn phòng: 022 852245 - Điện thoại kỹ thuật: 022 852741 – Email: syt@sonla.gov.vn
Bản quyền thuộc Sở Y tế Tỉnh Sơn La